Tag Archives: реституция

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. по к.д. № 21/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: § 2 в частта му, с която се изменя и прередактира чл.7, ал.1 ЗСПЗЗ относно думата „обезщетяване“; § 5, т.1, 3 и 6,… Прочетете повече »

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 11 от 9 юли 1996 г. и Решение № 16 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 10/96 г.

Решение № 11 от 9 юли 1996 г. по к.д. № 10/96 г. относно искане за установяване противоконституционността на § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, създаден с § 2, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собственността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.61 от 19… Прочетете повече »

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. по к.д. № 32/95 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.90а от Закона за наследството в частта, в която е предвидено, че завещание, съставено след включване в трудовокооперативни земеделски стопанства или други образувани въз основа на тях селскостопански организации на имоти на кооператори, собствеността върху които се възстановява… Прочетете повече »

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 18 януари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/95 г.

Решение № 1 от 18 януари 1996 г. по к.д. № 29/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.9 от 30 януари 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 20 ноември 1995 г. по искане на 56 народни представители. С… Прочетете повече »

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. по к.д. № 11/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на изменението на чл.18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, прието от 36-ото народно събрание на 9 юни 1994 г., и на § 6, ал.1, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на същия закон (Обн.,… Прочетете повече »