Tag Archives: публична собственост

Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 26/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 26/95 г.

Решение № 2 от 6 февруари 1996 г. по к.д. № 26/95 г. за а) тълкуване на чл.18, ал.1, 2, 3 и 4 от Конституцията в смисъл, дали са изчерпателно изброени обектите на изключителна държавна собственост и дейностите, за които може да се установява със закон държавен монопол; на чл.17, ал.2 и 4 и на чл.18, ал.6 от Конституцията в… Прочетете повече »

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/95 г.

Решение № 20 от 17 октомври 1995 г. по к.д. № 24/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти (Обн., ДВ, бр.94 от 24 октомври 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано по искане на 50 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 13 от 27 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 11/95 г.

Решение № 13 от 27 юли 1995 г. по к.д. № 11/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на изменението на чл.18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, прието от 36-ото народно събрание на 9 юни 1994 г., и на § 6, ал.1, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на същия закон (Обн.,… Прочетете повече »

Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 19 от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.

Решение № 19  от 21 декември 1993 г. по к.д. № 11/93 г.  за тълкуване на чл. 17, ал. 2, чл. 19, ал. 2 и 4 от Конституцията, както и на чл. 106 от Конституцията относно правомощията на Министерския съвет да организира стопанисването на държавното имущество  (Обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 1994 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на… Прочетете повече »