Tag Archives: пропорционалност

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. по к.д. № 19/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.3, ал.1; чл.4, т.1, 6 и 7; чл.8, ал.2; чл.9; чл.15, т.2 и 3; чл.19, ал.1 in fine, относно думите „съгласно одобрените й програмни документи“; чл.22; чл.25, ал.2; чл.26; чл.28; чл.32, ал.1; чл.65, ал.3; чл.67, ал.2 и 3; чл.72; чл.73;… Прочетете повече »

Решение № 7 от 4 юни 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 7 от 4 юни 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 1/96 г.

Решение № 7 от 4 юни 1996 г. по к.д. № 1/96 г. за тълкуване на чл.39, чл.40 и чл.41 от Конституцията с цел изясняване на съдържанието на правото свободно да се изразява мнение и то да се разпространява; на правото да се търси, получава и разпространява информация; определяне смисъла на предвидените в конституционните текстове ограничения на тези права (Обн., ДВ,… Прочетете повече »

Решение от 01.10.2013 г. на ЕСПЧ по дело Чолаков срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 01.10.2013 г. на ЕСПЧ по дело Чолаков срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело ЧОЛАКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 20147/06 г.) РЕШЕНИЕ от 1 октомври 2013 г. Свалете пълния текст на решението от тук:  … 3. Жалбоподателят твърди, че е осъден на десет дни задържане за изявления, направени на обществено място, в нарушение на правото му на свобода на изразяване на мнение. … 7. На 28… Прочетете повече »

Решение № 14 от 16 септември 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 16/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 16 септември 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 16/93 г.

Производството е образувано по искане на 63 народни представители от 36-о Народно събрание. Иска се установяване на противоконституционността на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за всеобщата военна служба в Република България (ЗИДЗВВС), с който се изменя чл. 47, ал. 1 в смисъл, че „младежите, приети по държавна поръчка във висши училища като редовни студенти, се отлагат от редовна военна служба до дипломирането им, но не по-късно от навършване на 26-годишна възраст“ (ДВ, бр. 62/1993 г.). Според подателите на искането тази разпоредба нарушава принципите на равенство пред закона, закрепен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Прочетете повече »