Tag Archives: право на труд

Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело СЪБЕВ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 43503/08 г.) РЕШЕНИЕ от 19 юли 2018 г. Свалете текста на решението от тук:  Това решение ще стане окончателно при условията на чл. 44 § 2 от Конвенцията. Може да бъде предмет на редакционни промени. По делото Александър Събев срещу България, Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), заседаващ… Прочетете повече »

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/96 г. относно искане за:  а) установяване на противоконституционността на чл.34, т.4 от Закона за административното производство и на чл.9, ал.3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт;  б) установяване на несъответствие на тези текстове с чл.6, т.1 от Европейската конвенция за… Прочетете повече »

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. по к.д. № 15/96 г. за: а) тълкуване на чл.50 от Конституцията във връзка с възможността чрез закон определени категории работници и служители да бъдат лишени от правото на стачка; б) установяване на противоконституционност на чл.16, т.4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (Обн., ДВ, бр.84 от 4… Прочетете повече »

Решение на Съда на ЕС от 26 март 2009 г. по дело С-559/07 Комисия/Гърция

      Коментарите са изключени за Решение на Съда на ЕС от 26 март 2009 г. по дело С-559/07 Комисия/Гърция

Решение на Съда (трети състав) от 26 март 2009 г. — Комисия/Гърция (Дело C‑559/07) „Неизпълнение на задължения от държава членка — Социална политика — Член 141 ЕО — Равно заплащане на жените и мъжете — Национална схема за граждански и военни пенсии — Разлика в третирането по отношение на пенсионната възраст и изискуемия минимален стаж — Обосноваване — Липса“ 1…. Прочетете повече »

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 20 юли 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/95 г.

Решение № 12 от 20 юли 1995 г. по к.д. № 15/95 г. относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.360, ал.2, изречение последно от Кодекса на труда относно израза: „и на други отговорни държавни служители, посочени в … акт на Министерския съвет“ (Обн., ДВ, бр.69 от 4 август 1995 г. ) Свалете пълния текст на решението от… Прочетете повече »

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

      Коментарите са изключени за Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

Министерство на труда и социалната политика, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

Прочетете повече »

Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 6 април 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 6/93 г.

Решение № 5 от 6 април 1993 г. по к.д. № 6/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията относно несъвместимостта между положението на народен представител и изпълнението на друга държавна служба или дейност (Обн., ДВ, бр. 31 от 13 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е образувано по искане на 52 народни представители от… Прочетете повече »

Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 30 март 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 3/93 г.

Решение № 4 от 30 март 1993 г. по к.д. № 3/93 г. за тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията за несъвместимост между положението на народен представител и изпълнението на функциите на председател на Общото събрание на Организацията на обединените нации (Обн., ДВ, бр. 30 от 9 април 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  С определение… Прочетете повече »

Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/92 г.

Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. по к.д. № 32/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия (Обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е по чл. 149, ал. 1,… Прочетете повече »

Решение № 8 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 7/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 8 от 27 юли 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 7/1992 г.

Решение № 8 от 27 юли 1992 г.  по к.д. № 7/92 г. относно искане за обявяване на противоконституционност на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за банките и кредитното дело (Обн., ДВ, бр. 62 от 31 юли 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложените особени мнения, от тук:  Производството е образувано по искане на 49… Прочетете повече »