Tag Archives: образование

Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 9 от 2006 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Четиридесет и трета сесия Женева, 11 – 29 септември 2006 Общ коментар № 9 (2006) Правата на децата с увреждания (неофициален превод) CRC/C/GC/9 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание I. Въведение……………………………………………………………………………………..5 II. Ключови разпоредби за деца с увреждания (Чл…. Прочетете повече »

Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 1 от 2001 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Двадесет и шеста сесия Женева, 8 – 26 януари 2001 Общ коментар № 1 (2001) Член 29, параграф 1: цели на образованието (неофициален превод) CRC/GC/2001/1 Свалете пълния текст от тук:  Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ) Съдържание Член 29, параграф 1, Конвенция за правата на… Прочетете повече »

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа. Година на издаване: 2015 г. Обем: 287 стр. Свалете пълния текст от тук:  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3 СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11 КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13 1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО:… Прочетете повече »

Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

      Коментарите са изключени за Набор от разяснителни материали във връзка с подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека

Материалите са разработени и публикувани от Съвета на Европа.

Прочетете повече »

Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

      Коментарите са изключени за Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

Свалете пълния текст от тук:  Наръчникът е издаден от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към Министерството на правосъдието в партньорство със Съвета на Европа в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г…. Прочетете повече »

Решение № 14 от 16 септември 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 16/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 16 септември 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 16/93 г.

Производството е образувано по искане на 63 народни представители от 36-о Народно събрание. Иска се установяване на противоконституционността на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за всеобщата военна служба в Република България (ЗИДЗВВС), с който се изменя чл. 47, ал. 1 в смисъл, че „младежите, приети по държавна поръчка във висши училища като редовни студенти, се отлагат от редовна военна служба до дипломирането им, но не по-късно от навършване на 26-годишна възраст“ (ДВ, бр. 62/1993 г.). Според подателите на искането тази разпоредба нарушава принципите на равенство пред закона, закрепен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

Прочетете повече »

Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/92 г.

Решение № 1 от 11 февруари 1993 г. по к.д. № 32/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия (Обн., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 1993 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Производството е по чл. 149, ал. 1,… Прочетете повече »

Решение № 17 от 24 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 22/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 17 от 24 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 22/92 г.

Решение № 17 от 24 ноември 1992 г. по к.д. № 22/92 г. относно искане за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 15 юли 1992 г. по искането за даване статут на висше училище на така наречения ,,Варненски свободен университет ” (Обн., ДВ, бр. 98 от 4 декември 1992 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано по… Прочетете повече »

Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/92 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/92 г.

Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. по к.д. № 14/92 г. за тълкуване на чл. 6 , ал. 2 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложеното особено мнение, от тук:  Производството е образувано по искане на президента на републиката за тълкуване на чл. 6 от Конституцията. … С… Прочетете повече »