Tag Archives: Конституционен съд

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/96 г. относно искане за:  а) установяване на противоконституционността на чл.34, т.4 от Закона за административното производство и на чл.9, ал.3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт;  б) установяване на несъответствие на тези текстове с чл.6, т.1 от Европейската конвенция за… Прочетете повече »

Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/96 г.

Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. по к.д. № 29/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.60, ал.1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и на чл.66, ал.3 от Закона за местните избори (Обн., ДВ, бр. 22 от 14 март 1997 г.) Свалете текста на решението от тук:  Състав: Асен Манов… Прочетете повече »

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.) Свалете текста на решението от тук: … Прочетете повече »

Решение № 1 от 16 януари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 27/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 16 януари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 27/96 г.

Решение № 1 от 16 януари 1997 г. по к.д. № 27/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност (Обн., ДВ, бр.9 от 31… Прочетете повече »

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. по к.д. № 19/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.3, ал.1; чл.4, т.1, 6 и 7; чл.8, ал.2; чл.9; чл.15, т.2 и 3; чл.19, ал.1 in fine, относно думите „съгласно одобрените й програмни документи“; чл.22; чл.25, ал.2; чл.26; чл.28; чл.32, ал.1; чл.65, ал.3; чл.67, ал.2 и 3; чл.72; чл.73;… Прочетете повече »

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. по к.д. № 21/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: § 2 в частта му, с която се изменя и прередактира чл.7, ал.1 ЗСПЗЗ относно думата „обезщетяване“; § 5, т.1, 3 и 6,… Прочетете повече »

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. по к.д. № 18/96 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на параграф 3, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г., с който се изменя чл.3, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр.88 от… Прочетете повече »

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. по к.д. № 14/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл. 33, ал. 2 и чл. 34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (Обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 18 юли… Прочетете повече »

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 14 от 24 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 15/96 г.

Решение № 14 от 24 септември 1996 г. по к.д. № 15/96 г. за: а) тълкуване на чл.50 от Конституцията във връзка с възможността чрез закон определени категории работници и служители да бъдат лишени от правото на стачка; б) установяване на противоконституционност на чл.16, т.4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (Обн., ДВ, бр.84 от 4… Прочетете повече »

Решение № 12 от 23 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 23 юли 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 13/96 г.

Решение № 12 от 23 юли 1996 г. по к.д. № 13/96 г.  за тълкуване на разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република България в смисъл, кога едно лице е български гражданин по рождение и въз основа на кой закон следва да се преценява това (Обн., ДВ, бр. 67 от 6 август 1996 г.) Свалете пълния текст на… Прочетете повече »