Tag Archives: земеделски земи

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.) Свалете текста на решението от тук: … Прочетете повече »

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. по к.д. № 21/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: § 2 в частта му, с която се изменя и прередактира чл.7, ал.1 ЗСПЗЗ относно думата „обезщетяване“; § 5, т.1, 3 и 6,… Прочетете повече »

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 32/95 г.

Решение № 4 от 27 февруари 1996 г. по к.д. № 32/95 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.90а от Закона за наследството в частта, в която е предвидено, че завещание, съставено след включване в трудовокооперативни земеделски стопанства или други образувани въз основа на тях селскостопански организации на имоти на кооператори, собствеността върху които се възстановява… Прочетете повече »

Решение № 12 от 8 юли 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 12/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 12 от 8 юли 1993 г. на Конституционния съд по к.д. № 12/93 г.

Делото е образувано на 10 юни 1993 г. по искане на 63 народни представители за установяване на противоконституционност на „изменения и допълнен чл.10, ал.7 ЗСПЗЗ, приет на 20 май 1993 г. от 36-ото Народно събрание и обнародван в „Държавен вестник“, бр.48 от 4 юни 1993 г.“.

Прочетете повече »

Решение № 6 от 5 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 9/1992 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 6 от 5 юни 1992 г. на Конституционния съд по к.д. № 9/1992 г.

Решение № 6 от 5 юни 1992 г. по к.д. № 9/92 г.  относно искане за обявяване на противоконституционност на Закон а за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 50 от 19 юни 1992 г.) Свалете пълния текст на решението, ведно с приложените особени мнения, от тук:  Делото е образувано по искане на… Прочетете повече »