Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

Решение № 3
от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/96 г.

относно искане за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.)

Свалете текста на решението от тук: word-icon

Състав: Асен Манов – председател, Младен Данаилов – докладчик, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Николай Павлов, Димитър Гочев, Пенчо Пенев, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков

Производството по делото е по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията. Образувано е на 13.12.1996їг. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ) (ДВ, бр.79/1996 г.) в частта, с която се изменя § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45/1995 г.).

В искането се твърди, че изменението на § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ, което предвижда прекратяване на висящите дела и висящите изпълнителни производства, по които ответници и длъжници са организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.28/1992 г.), и продължаване на производствата от лицата по § 29, ал.1, по които същите организации са ищци или взискатели, противоречи на принципите, залегнали в преамбюла, и на чл.6, ал.2, чл.19, ал.2 и чл.56 от Конституцията.

С определение от 19 декември 1996їг. искането е допуснато за разглеждане по същество.

Като заинтересувани страни по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет и министърът на земеделието и хранителната промишленост.

Становище по искането е представил само Министерският съвет. Според него разпоредбата на § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45/1995 г.) след изменението й с § 23, т.1, буква „а“ на преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.79/1996 г.) не противоречи на чл.19, ал.2 от Конституцията.

С прекратяването на дейността на ликвидационните съвети и заличаването на организациите по § 12 престават да съществуват юридическите лица, против които могат да се извършват принудителни действия за изпълнение на задълженията им и практически е невъзможно да се предприемат такива против бившите кооператори, които са хиляди и с различни дялови участия.

Освен това няма законова забрана кредиторите да предприемат съдебни изпълнителни действия против всеки бивш член на ликвидирана кооперация.

Конституционният съд, след като обсъди твърденията в искането и становището на Министерския съвет, приема следното:

С § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.28/1992 г.) се прекратяват съществуващите трудовокооперативни земеделски стопанства и земеделските кооперации, образувани по Закона за кооперациите. Прекратяват се и всички съществуващи организации и фирми, регистрирани по силата на Указ № 922 и Указ № 56 за стопанската дейност, ДЗС, ТКЗС, МТС, АПК и селскостопански институти. Ликвидирането им се възлага на ликвидационните съвети, създадени с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.28/1992 г.).

Едновременно с това с чл.27, ал.1 ЗСПЗЗ на собствениците на земи, включени в ТКЗС и ДЗС, на членовете на ТКЗС или на други образувани въз основа на тях селскостопански организации и на лицата в трудовоправни отношения с тях се предоставя право да получат дялове от имуществото на тези организации, съобразно с приноса им в придобиването му.

С § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45/1995 г.) се прекратява дейността на ликвидационните съвети и на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. С ал.2 на § 28 имуществото на тези организации се обявява за съсобствено на лицата по чл.27, ал.1 ЗСПЗЗ.

С § 23, т.1, буква „а“ на преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.79/1996 г.) се изменя § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45/1995 г.), като с добавеното ново изречение се прекратяват висящите дела и висящите изпълнителни производства, по които организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ са ответници или длъжници, а тези, по които те са ищци или взискатели, могат да бъдат продължени от лицата по § 29, ал.1.

В нито една от горните разпоредби не е указано кои са правоприемниците на организациите по § 12. Имуществото на тези организации представлява съвкупност от имуществени права и задължения. Щом като то става съсобствено на лицата по чл.27, ал.1 ЗСПЗЗ, те (лицата по чл.27, ал.1) трябва да поемат не само всички права, произтичащи от имуществото, но и всички задължения, свързани с него. Според изменението на § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ в полза на лицата по чл.27, ал.1 ЗСПЗЗ преминават само правата върху имуществото на организациите по § 12, без те да поемат задълженията, свързани с това имущество. С това се нарушават правата на останалите граждани и юридически лица – ищци и взискатели по прекратените дела и изпълнителни производства, по които ответници или длъжници са организациите по § 12, защото не могат да реализират вземанията си срещу тези организации. Нарушени са и правото им на правна защита и основните принципи за равнопоставеност при упражняване на стопанска дейност.

При това положение разпоредбата на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.79/1996 г.), с която се изменя § 28, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.45/1995 г.), противоречи на чл.6, ал.2, чл.19, ал.2 и чл.56 от Конституцията и следва да бъде обявена за противоконституционна.

Конституционният съд по тези съображения и на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията

Р Е Ш И:

Обявява за противоконституционна разпоредбата на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.79/1996 г.).

Свалете текста на решението от тук: word-icon

X Конституционен съдX право на собственостX земеделски земи