Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

Решение № 15
от 26 септември 1996 г. по к.д. № 14/96 г.
относно искане за установяване на противоконституционност на чл. 33, ал. 2 и чл. 34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (Обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 1996 г.)

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Делото е образувано на 18 юли 1996 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл.33, ал.2 и чл.34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (ЗСВЦВК) – Обн., ДВ, бр.51 от 1 юли 1966 г., изм., бр.26 от 1968 г., бр.92 от 1969 г., бр. 53 и 99 от 1989 г., бр.25 от 1991 г. и бр.10 от 1993 г. Съгласно първата от тези разпоредби продажбите на изделия от злато, сребро, платина и скъпоценни камъни на физически лица се извършва от държавните търговски предприятия, а с втората се забраняват покупко-продажбите и каквито и да е други сделки със златни и платинени изделия и скъпоценни камъни между физически лица с изключение на обичайните дарения.

Преценката на конституционосъобразността на чл.34 ЗСВЦВК не може пряко да се свърже с посочените в искането на главния прокурор конституционни принципи. Забраната, установена в тази разпоредба, се отнася до покупко-продажбите и каквито и да е сделки между физически лица (с изключение на обичайните дарения). Смисълът на забраната – от гледище на съображенията за създаването й – е да изключи именно сделките между гражданите като такива, а не като стопански субекти. Ако те се превърнат в стопански субекти, и за тях ще важи посоченото по-горе. Като физически лица обаче те могат да бъдат участници в гражданския оборот. Няма разумно основание да им се забрани да се разпореждат със законно притежаваното от тях имущество. Няма и конституционно основание за съществуването на тази забрана. Нейната противоконституционност произтича от разпоредбите на чл.17, ал.1 и 3 от Конституцията относно частната собственост, включващи и възможността за разпореждане със собствено имущество. Доколкото и чл.34 е част от един закон, който установява цялостен валутен контрол, респ. доколкото този контрол продължи да съществува в досегашния му вид, той не може да обхваща и сделките между граждани, ако те не се явяват незаконни на друго основание (напр. контрабанден внос и др.). И по отношение на тази разпоредба се отнасят съображенията относно допустимостта да се разгледа нейната конституционосъобразност.

По тези съображения и на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И:

Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл.33, ал.2 и чл.34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (Обн., ДВ, бр.51 от 1 юли 1966 г., изм., бр.26 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр.53 и 99 от 1989 г., бр.25 от 1991 г. и бр. 10 от 1993 г.).

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

X Конституционен съдX право на собственост