Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 13 от 2011 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Петдесет и шеста сесия
Женева, 17 януари – 4 септември 2011 г.
Ноември 2014
Общ коментар № 13 (2011)
Правото на детето на свобода
от всички форми на насилие
(неофициален превод)

CRC/C/GC/13

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание

I. Въведение ………………………………………………………………………………….5
II. Цели ………………………………………………………………………………………….12
III. Насилието в живота на децата………………………………………….13
IV. Правен анализ на член 19…………………………………………………….16
V. Тълкуване на член 19 в по-широкия
контекст на Конвенцията……………………………………………………..44
VI. Национална рамка за координация
относно насилието срещу деца ………………………………………..49
VII. Ресурси за изпълнение и нуждата
от международно сътрудничество ………………………………..56

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X децаX Комитет на ООН по правата на дететоX Конвенция за правата на дететоX Организация на обединените нацииX права на дететоX лична неприкосновеностX уязвими групи