Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 11 от 2009 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Петдесета сесия
Женева, 12 – 30 януари 2009 г.

Общ коментар № 11 (2009)
Деца от коренното население и техните
права съгласно Конвенцията
(неофициален превод)

CRC/C/GC/11

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………….5
ЦЕЛИ И СТРУКТУРА…………………………………………………………………………8
Член 30 и общи задължения на държавите…………………………..9
Общи принципи (Членове 2, 3, 6 И 12 от Конвенцията)………12
Забрана за дискриминация…………………………………………………………12
Най-добър интерес на детето……………………………………………………..14
правото на живот, оцеляване и развитие……………………………………… 15
Зачитане на възгледите на детето………………………………………………17
Граждански права и свободи
(членове 7, 8, 13-17 и член 37, буква „а“ от Конвенцията )…….18
Достъп до информация………………………………………………………………18
Регистрация при раждане, гражданство и идентичност………………..18
Семейна среда и алтернативна грижа                                                                                      (членове 5, член 18 (т. 1-2), членове 9-11, 19-21 25,
член 27 (параграф 4) и член 39 от Конвенцията ……………………19
Основно здравеопазване и благосъстояние
(член 6, член 18 (параграф 3), членове 23, 24, 26 и
член 27 (параграфи 1-3) от Конвенцията ………………………………..21
Образование (членове 28, 29 и 31 от Конвенцията )…………….23
Специални мерки за закрила
(членове 22, 30, 38, 39, 40, член 37, букви „б“-„г“ и
членове 32-36 от Конвенцията )……………………………………………….26
Деца във въоръжен конфликт и деца бежанци…………………………….26
Икономическа експлоатация………………………………………………………28
Сексуална експлоатация и трафик……………………………………………..29
правосъдие за непълнолетни…………………………………………………….29
Задължения на държавите – страни по Конвенцията и
наблюдение на изпълнението на Конвенцията…………………………….31

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX Конвенция за правата на дететоX права на дететоX децаX дискриминацияX лична неприкосновеностX уязвими групиX право на животX здравеопазванеX позитивни мерки