Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Четиридесет и четвърта сесия
Женева, 15 януари – 2 февруари 2007 г.

Общ коментар № 10 (2007)
Правата на децата при правосъдие
спрямо ненавършили пълнолетие лица
(неофициален превод)

CRC/C/GC/10

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
І. ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….5
ІІ. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩИЯ ОБЩ КОМЕНТАР………………………………………6
ІІІ. ПРАВОСЪДИЕ СПРЯМО НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИЦА:
ВОДЕЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕДНА ЦЯЛОСТНА ПОЛИТИКА……………….7
ІV. ПРАВОСЪДИЕ СПРЯМО НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИЦА:
ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДНА ЦЯЛОСТНА ПОЛИТИКА……………12
А. Предотвратяване на делинквентните прояви от страна
на малолетните/непълнолетните………………………………………………..12
Б. Интервенции/пренасочване (виж също така раздел Д по-долу)…. 14
В. Възрастта и децата в конфликт със закона……………………………..18
Г. Гаранции за справедлив съдебен процес…………………………………21
Д. Мерки (виж също така Глава ІV, раздел Б по-горе)…………………..33
Е. Лишаване от свобода, в т.ч. предварителните мерки за
неотклонение и излежаването на затворническа присъда……………36
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКОТО ПРАВОСЪДИЕ…………………………….42
VІ. ИНФОРМИРАНОСТ И ОБУЧЕНИЕ………………………………………………44
VІІ. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ, ОЦЕНКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ…………………..46

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX Конвенция за правата на дететоX права на дететоX децаX детско правосъдиеX справедлив съдебен процесX лична неприкосновеностX уязвими групи дискриминация