Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 4 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Тридесет и трета сесия
Женева, 19 май – 6 юни 2003 г.

Общ коментар № 4 (2003)
Здраве и развитие на юношите в контекста
на Конвенцията за правата на детето
(неофициален превод)

CRC/GC/2003/4

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
Въведение………………………………………………………………………………………..3
I. Основни принципи и други задължения на държавите – страни по
Конвенцията……………………………………………………………………………………..4
Правото на недопускане на дискриминация……………………………………….4
Подходящи насоки за упражняването на права…………………………………..4
Зачитане на възгледите на детето……………………………………………………..4
Правни и съдебни мерки и производства……………………………………………5
Граждански права и свободи……………………………………………………………..5
Закрила от всички форми на малтретиране, липса на грижи, насилие и
експлоатация……………………………………………………………………………………6
Събиране на данни……………………………………………………………………………6
II. Създаване на безопасна и подкрепяща среда…………………………………6
III. Информация, развитие на умения, консултации и здравни услуги…10
IV. Уязвимост и риск…………………………………………………………………………12
V. Естество на задълженията на държавите……………………………………..13

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX децаX юношиX здравеопазванеX здравословно състояниеX справедлив съдебен процесX дискриминацияX лична неприкосновеностX сексуална ориентация Конвенция за правата на детето