Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Публикацията е съвместно издание на Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа.

Година на издаване: 2015 г.

Обем: 287 стр.

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ПРЕДГОВОР  …………………………………………………………………………………………………… 3
СЪКРАЩЕНИЯ  ………………………………………………………………………………………………  11
КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАСТОЯЩИЯТ НАРЪЧНИК  ……………………………………..  13
1 ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО: КОНТЕКСТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  ……………………………..  15
1.1. Основни понятия  ………………………………………………………………………….  17
Основен момент  …………………………………………………………………………………….  17
1.1.1. Приложно поле на европейското право в областта
на правата на детето  ………………………………………………………..  17
1.1.2. „Детето“ като субект на правото  ……………………………………. 18
1.2. Предистория на европейското право в областта на
правата на детето  ……………………………………………………………………….  20
1.2.1. Европейски съюз: развитие на правото
в областта на правата на детето и обхванати
области на закрила  ……………………………………………………………  20
1.2.2. Съвет на Европа: развитие на правото
в областта на правата на детето и обхванати
области на закрила  …………………………………………………………. 24
1.3. Европейското право в областта на правата на детето
и Конвенцията на ООН за правата на детето  ……………………………. 27
Основен момент  ……………………………………………………………………………………. 27
1.4. Ролята на европейските съдилища за тълкуването
и гарантирането на защитата на правата на децата в Европа  ..  30
1.4.1. Съдът на Европейския съюз  …………………………………………….  30
1.4.2. Европейският съд по правата на човека  ……………………….. 32
1.5. Европейският комитет по социални права  ……………………………….. 33
2 ОСНОВНИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И СВОБОДИ  ………………………………………….  35
2.1. Свобода на мисълта, съвестта и религията  ……………………………… 37
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….. 37
2.1.1. Правото на детето на свобода на религията  …………………. 37
2.2. Права на родителите и свобода на религията
на техните деца  …………………………………………………………………………… 39
2.3. Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация   42
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  42
2.4. Право на изслушване  …………………………………………………………………. 45
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….. 45
2.5. Свобода на събранията и сдруженията …………………………………….  49
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  49
3 РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  ……………………………………………………..  51
3.1 Европейско право в областта на недискриминацията  …………….. 53
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….. 53
3.2. Недопускане на дискриминация, основана на раса
и етнически произход  ………………………………………………………………..  56
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  56
3.3. Недопускане на дискриминация, основана на
гражданство и имиграционен статут  ………………………………………… 59
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….. 59
3.4. Недопускане на дискриминация, основана на възраст  …………..  62
Основен момент  ……………………………………………………………………………………  62
3.5. Недопускане на дискриминация на други защитени
основания  ……………………………………………………………………………………. 63
Основен момент  ……………………………………………………………………………………. 63
4 ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС САМОЛИЧНОСТТА  ……………………………………… 67
4.1. Регистрация при раждане и право на име  ……………………………….  69
Основен момент  ……………………………………………………………………………………  69
4.2. Право на самоличност  ………………………………………………………………..  72
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  72
4.2.1. Установяване на бащинство ……………………………………………. 73
4.2.2. Установяване на майчинство: анонимно раждане  ……….. 76
4.3. Установяване на произхода на лице: осиновяване  …………………. 76
4.4. Кражба на самоличност  ……………………………………………………………… 77
Основен момент  ……………………………………………………………………………………. 77
4.5. Право на гражданство  ………………………………………………………………… 79
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….. 79
4.6. Самоличност на децата, принадлежащи към национални
малцинства ………………………………………………………………………………….. 81
Основен момент  ……………………………………………………………………………………. 81
5 СЕМЕЕН ЖИВОТ  ……………………………………………………………………………………..  83
5.1. Право на зачитане на семейния живот  …………………………………….  85
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  85
5.2. Право на детето да бъде отглеждано от своите родители  …….  86
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  86
5.3. Право на лични контакти с двамата родители  ………………………..  89
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  89
5.4. Незаконно прехвърляне на деца през границите —
отвличане на деца  ………………………………………………………………………  98
Основни моменти  ………………………………………………………………………………….  98
6 АЛТЕРНАТИВНА НА СЕМЕЙНАТА ГРИЖА И ОСИНОВЯВАНЕ  ………………. 105
6.1. Алтернативна грижа: общи принципи  …………………………………….. 107
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 107
6.2. Настаняване на деца в алтернативна грижа  ……………………………  112
Основни моменти  …………………………………………………………………………………  112
6.3. Осиновяване ……………………………………………………………………………….  119
Основни моменти  …………………………………………………………………………………  119
7 ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  …………………….. 127
7.1. Насилие в дома, училището и други места  ……………………………. 130
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 130
7.1.1. Обхват на отговорността на държавата  ………………………..  131
7.1.2. Телесно наказание  …………………………………………………………. 134
7.1.3. Сексуално насилие  ………………………………………………………… 136
7.1.4. Домашно насилие и пренебрегване на деца  ………………. 139
7.2. Експлоатация на деца, детска порнография
и сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба ………….. 142
Основен момент  ………………………………………………………………………………….. 142
7.2.1. Принудителен труд  ………………………………………………………… 142
7.2.2. Трафик на деца  ………………………………………………………………. 145
7.2.3. Детска порнография и сприятеляване с деца с цел
сексуална злоупотреба  …………………………………………………. 149
7.3. Групи, изложени на висок риск  …………………………………………………  151
Основен момент  …………………………………………………………………………………..  151
7.3.1. Деца, принадлежащи към малцинство  ………………………..  151
7.3.2. Деца с увреждания  ………………………………………………………… 152
7.4. Изчезнали деца  ………………………………………………………………………… 153
8 ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА
И ДОСТАТЪЧЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ  …………………………………………………… 155
8.1. Подходи към икономическите, социалните
и културните права  …………………………………………………………………… 158
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 158
8.2. Право на образование  ………………………………………………………………. 159
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 159
8.2.1. Право на образование на децата мигранти …………………. 163
8.3. Право на здраве  ………………………………………………………………………… 168
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 168
8.4. Право на жилище  ………………………………………………………………………  174
Основни моменти  …………………………………………………………………………………  174
8.5. Право на достатъчен жизнен стандарт и право на
социална сигурност  …………………………………………………………………… 177
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 177
9 МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ  ……………………………………………………………………… 183
9.1. Влизане и пребиваване  ……………………………………………………………. 186
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 186
9.2. Определяне на възрастта  ………………………………………………………… 190
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 190
9.3. Събиране на семейството и разделени деца  …………………………. 192
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 192
9.4. Задържане  …………………………………………………………………………………. 196
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 196
9.5. Експулсиране  …………………………………………………………………………….. 199
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 199
9.6. Достъп до правосъдие  ……………………………………………………………..  204
Основен момент  ………………………………………………………………………………….  204
10 ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ  ……………………………  207
10.1. Защита на децата като потребители  ……………………………………… 209
Основни моменти  ……………………………………………………………………………….. 209
10.1.1. Права на потребителите  ………………………………………………. 209
10.1.2. Нелоялни търговски практики, насочени към деца  …….  211
10.1.3. Безопасност на продуктите  …………………………………………… 212
10.1.4. Клинични изпитвания върху деца  ……………………………….. 212
10.1.5. Хранителни продукти, предназначени за
кърмачета и малки деца  ……………………………………………….. 214
10.1.6. Безопасност на детските играчки  ………………………………… 214
10.1.7. Децата и рекламата  ………………………………………………………. 215
10.2. Децата и защитата на личните данни  …………………………………….. 216
Основни моменти  ………………………………………………………………………………… 216
10.2.1. Европейско законодателство за защита на данните  ….. 216
11 ПРАВА НА ДЕЦАТА В СИСТЕМАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО
ПРАВОРАЗДАВАНЕ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ (ИЗВЪНСЪДЕБНИ)
ПРОИЗВОДСТВА  ……………………………………………………………………………………………….. 223
11.1. Гаранции за справедлив съдебен процес  ……………………………….  225
Основни моменти  ………………………………………………………………………………..  225
11.1.1. Ефективно участие  ………………………………………………………… 231
11.1.2. Достъп до адвокат  …………………………………………………………  233
11.2. Права на младите правонарушители във връзка със
задържането  ……………………………………………………………………………..  235
Основни моменти  ………………………………………………………………………………..  235
11.2.1. Форми на задържане (материални и процесуални
гаранции)  ………………………………………………………………………..  236
11.2.2. Условия на задържане  …………………………………………………..  240
11.2.3. Защита от насилие и малтретиране  …………………………….  242
11.3. Защита на децата жертви и свидетели  …………………………………..  243
Основен момент  ………………………………………………………………………………….  243
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  …………………………………………………………………. 251
СЪДЕБНА ПРАКТИКА  …………………………………………………………………………………  263
ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИЛИЩА  ……… 273
ЦИТИРАНИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ  …………………………………………………………  279
Правни инструменти на ООН  ………………………………………………………………  279
Правни инструменти на Съвета на Европа  ………………………………………..  279
Правни инструменти на ЕС  …………………………………………………………………  282

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съвет на ЕвропаX Агенция на Европейския съюз за основните праваX дискриминацияX ЕКЗПЧОСX ЕКПЧX здравеопазванеX лична неприкосновеностX образованиеX право на животX свобода на сдружаванеX свобода на убеждениятаX свободи на изразяванеX социална сигурностX справедлив съдебен процесX уязвими групиX децаX миграцияX убежищеX лични данниX наказателно правоX равенствоX право на равно третиранеX права на детето