Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

      Коментарите са изключени за Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Наръчникът е издаден от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към Министерството на правосъдието в партньорство със Съвета на Европа в изпълнение на проект „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ЦЕЛ

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН ТОЗИ НАРЪЧНИК КОНВЕНЦИЯТА

РАБОТА С НАРЪЧНИКА

ЧАСТ I – ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ПРОТОКОЛИ

КОНВЕНЦИЯТА

ЧЛЕН 1. Задължение за зачитане правата на човека

Основни права и свободи

Значение на някои технически термини

ЧЛЕН 2. Право на живот

ЧЛЕН 3. Забрана на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение

ЧЛЕН 4. Забрана на робството, принудителното подчинение и на принудителния труд

ЧЛЕН 5. Право на свобода и сигурност

ЧЛЕН 6. Право на справедлив съдебен процес

ЧЛЕН 7. Неналагане на наказание без закон

От ЧЛЕН 8 до ЧЛЕН 11

ЧЛЕН 8. Право на зачитане на личния и семейния живот

ЧЛЕН 9. Свобода на мисълта, съвестта и религията

ЧЛЕН 10. Свободата на изразяване

ЧЛЕН 11. Свобода на събранията и сдружаването

ЧЛЕН 12. Право на встъпване в брак

ЧЛЕН 13. Право на ефективни правни средства за защита

ЧЛЕН 14. Забрана на дискриминацията

ЧЛЕН 34. Право на индивидуална жалба до Съда

ПРОТОКОЛ № 1

ЧЛЕН 1. Защита на собствеността

ЧЛЕН 2. Право на образование

ЧЛЕН 3. Право на свободни избори

ПРОТОКОЛ № 4

ЧЛЕН 1. Забрана на лишаването от свобода за дълг

ЧЛЕН 2. Свобода на придвижване

ЧЛЕН 3. Забрана за експулсиране на собствените граждани

ЧЛЕН 4. Забрана за колективно експулсиране на чужденци

ПРОТОКОЛ № 6 И ПРОТОКОЛ № 13

Отмяна на смъртното наказание

ПРОТОКОЛ № 7

ЧЛЕН 1. Процедурни гаранции по отношение експулсирането на чужденци

ЧЛЕН 2. Право на обжалване в наказателното производство

ЧЛЕН 3. Право на обезщетение в случай на съдебна грешка

ЧЛЕН 4. Забрана за повторно осъждане или наказание

ЧЛЕН 5. Равенство между съпрузи

ЧАСТ II. КАК ДА ПРОВЕРИМ ДАЛИ ДЕЙСТВИЯТА НИ ЗАСЯГАТ ПРАВА ПО КОНВЕНЦИЯТА И ДАЛИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕЯ?

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon