Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

      Коментарите са изключени за Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията

Агенция на Европейския съюз за основните права, 2010

Съвет на Европа, 2010

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание

ПРЕДГОВОР ………………………………………………………………………………………………………………..3

СЪКРАЩЕНИЯ …………………………………………………………………………………………………………… 9

1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА: КОНТЕКСТ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ……………………………………………………………………….. 11

1.1. Контекст и историческа справка за европейското право в областта на дискриминацията ……………………………………………………………. 12

1.1.1. Съветът на Европа и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи …………………………………………………………………12

1.1.2. Европейският съюз и директивите срещу дискриминация ………………….. 14

1.2. Текущи и бъдещи изменения на европейските механизми за защита ………………………………………………………………………………………………….16

1.2.1. Харта на Европейския съюз на основните права ……………………………………. 16

1.2.2. Договори на ООН за правата на човека …………………………………………………….17

1.2.3. Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи ………………………………. 19

Основни моменти …………………………………………………………………………………………………………….20 Библиография …………………………………………………………………………………………………………………..21

2. КАТЕГОРИИ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА …… 23

2.1. Въведение ………………………………………………………………………………………………..23

2.2. Пряка дискриминация …………………………………………………………………………… 24

2.2.1. Неблагоприятно третиране ………………………………………………………………………..25

2.2.2. Случай за сравнение …………………………………………………………………………………..25

2.2.3. Признакът, предмет на защита …………………………………………………………………29

2.3. Непряка дискриминация …………………………………………………………………………32

2.3.1. Неутрално правило, критерий или практика …………………………………………..33

2.3.2. Значително по‑отрицателно засягане на група, ползваща се със защита ………………………………………………………………………………………………34

2.3.3. Случай за сравнение …………………………………………………………………………………. 35

2.4. Тормоз и подбуждане към дискриминация …………………………………………35

2.4.1. Тормоз и подбуждане към дискриминация съгласно директивите на ЕС срещу дискриминацията …………………………………………………………………. 35

2.4.2. Тормоз и подбуждане към дискриминация съгласно ЕКЗПЧОС ……………39

2.5. Специални или специфични мерки ………………………………………………………40

Основни моменти …………………………………………………………………………………………………………….49

2.6. Защитни възражения при по‑неблагоприятно третиране съгласно европейското право в областта на дискриминацията ……………………….. 50

2.6.1. Въведение …………………………………………………………………………………………………..50

2.6.2. Анализ на общото възражение ………………………………………………………………….51

2.6.3. Прилагане на общото възражение ………………………………………………………….. 52

2.6.4. Специални защитни възражения съгласно правото на ЕС …………………….. 53

2.6.4.1. Действително професионално изискване ………………………………..54

2.6.4.2. Религиозни институции ………………………………………………………………58

2.6.4.3. Изключения на основание на възраст ………………………………………60

Основни моменти ……………………………………………………………………………………………………………. 63

Библиография ………………………………………………………………………………………………………………….64

3. ОБХВАТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА …. 67

3.1. Въведение ………………………………………………………………………………………………..67

3.2. Кои лица се ползват със защита съгласно европейското право в областта на дискриминацията? ………………………………………………………….68

3.3. Обхват на Европейската Конвенция: член 14 и протокол № 12 ………….. 70

3.3.1. Характер на забраната на дискриминацията в конвенцията ………………..70

3.3.1.1. Правата, гарантирани от конвенцията ……………………………………….71

3.3.1.2. Обхват на правата, гарантирани от конвенцията …………………….. 72

3.3.1.3. Протокол № 12 ……………………………………………………………………………… 74

3.4. Обхват на директивите на ЕС срещу дискриминацията …………………….. 76

3.4.1. Заетост …………………………………………………………………………………………………………76

3.4.1.1. Достъп до заетост ………………………………………………………………………..76

3.4.1.2. Условия на наемане на работа, включително относно уволненията и заплащането ………………………………………………………77

3.4.1.3. Достъп до професионално ориентиране и обучение ……………..79

3.4.1.4. Организации на работниците и работодателите ……………………..80

3.4.1.5. Европейската конвенция и сферата на заетостта …………………….80

3.4.2. Достъп до социални грижи и форми на общественото осигуряване ….. 81

3.4.2.1. Социална закрила, включително социална сигурност и здравеопазване ………………………………………………………………………..82

3.4.2.2. Социални придобивки …………………………………………………………………83

3.4.2.3. Образование …………………………………………………………………………………85

3.4.2.4. Европейската конвенция и сферата на социалните грижи и образованието ………………………………………………………………………….85

3.4.3. Достъп до предоставяне на стоки и услуги, включително жилищно настаняване …………………………………………………………………………………………………86

3.4.3.1. Европейската конвенция и сферата на стоките и услугите, включително жилищното настаняване …………………………………….89

3.4.4. Достъп до правосъдие ………………………………………………………………………………. 91

3.4.4.1. Европейската конвенция и контекстът на достъпа до правосъдие …………………………………………………………………………………..92

3.5. Прилагане на Kонвенцията извън обхвата на правото на ЕС ……………….93

3.5.1. „Личната“ сфера: личен и семеен живот, осиновяване, жилище и брак ……………………………………………………………………………………………93

3.5.2. Политическо участие: свобода на изразяване, събрания и сдружаване и на свободни избори ………………………………………………………..96

3.5.3 Правоприлагане ………………………………………………………………………………………….97

3.5.4. Наказателноправни въпроси …………………………………………………………………….99

Основни моменти …………………………………………………………………………………………………………..100

Библиография ……………………………………………………………………………………………………………….. 101

4. ОСНОВАНИЯ, ПРЕДМЕТ НА ЗАЩИТА ………………………………………………………………103

4.1. Въведение ………………………………………………………………………………………………103

4.2. Пол …………………………………………………………………………………………………………. 104

4.3. Сексуална ориентация ………………………………………………………………………….. 113

4.4. Увреждане ……………………………………………………………………………………………… 116

4.5. Възраст …………………………………………………………………………………………………… 119

4.6. Раса, етнически произход, цвят на кожата и принадлежност към национално малцинство ………………………………………………………………………. 121

4.7. Националност или национален произход …………………………………………..124

4.8. Религия или убеждение ……………………………………………………………………….130

4.9. Език …………………………………………………………………………………………………………. 133

4.10. Социален произход, рождение и имущество …………………………………….. 135

4.11. Политически и други убеждения ………………………………………………………… 137

4.12. „Друг признак“ ……………………………………………………………………………………….138

Основни моменти ………………………………………………………………………………………………………….. 139 Библиография ………………………………………………………………………………………………………………..140

5. ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОКАЗВАНЕТО, В ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА …………………………………………………………………………………143

5.1. Въведение ………………………………………………………………………………………………143

5.2. Разпределяне на тежестта на доказване ………………………………………….. 144

5.2.1. Обстоятелства, които не подлежат на  доказване ……………………………….148

5.3. Роля на статистически и други данни ………………………………………………….150

Основни моменти ………………………………………………………………………………………………………….. 156

Библиография ……………………………………………………………………………………………………………….. 156

СПИСЪК НА ДЕЛА …………………………………………………………………………………………………..159

Практика на Международния съд …………………………………………………………………159

Практика на Съда на Европейските общности ……………………………………………..159

Практика на Европейския съд по правата на човека …………………………………..162

Практика на Европейския комитет за социални права ……………………………… 166

Практика на Комитета по правата на човека ……………………………………………… 166

Практика на националните съдилища ………………………………………………………… 166

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ……………………………………………………………… 169

Международни правни инструменти ………………………………………………………….. 169

Правни инструменти на ЕС ……………………………………………………………………………..170

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ CD‑RОМ ………………………………………………………………………………………. 171

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ …………………………………………………………………………………….173

БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ПОЗОВАВАНИЯТА …………………………………………………………………175

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon