Свободи на изразяване

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

В събирателното наименование „свободи на изразяване“ се включват няколко групи права, които са свързани помежду си: правото да се изразява и разпространява мнение – устно, писмено или под каквато и да било друга форма; правото да се търси, получава и разпространява информация; свободата на средствата за масова информация.

Свободите на изразяване или т. нар. комуникационни права отразяват една от същностните за човека характеристики, а именно – способността да се общува чрез членоразделна реч, посредством която съответната личност изказва мислите, чувствата и емоциите си. Като елемент на човешката природа общуването е естествено право. Неговите ограничения са свързани с морала и структурата на обществото в даден времеви и пространствен момент. В мнозинството от съвременните трактовки на системата на човешките права тези ограничения се възприемат като необходима гаранция срещу евентуалната злоупотреба със свободите на изразяване, респ. като бариера пред възможността чрез реализирането на съответните права да бъдат накърнени чужди интереси, също защитени от законодателството.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита