Право на труд

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Предоставянето на работна сила в съвременните условия изисква създаването на съвкупност от нормативни възможности и гаранции, които да са на разположение на работника/служителя. Предлагането и предоставянето на труд неминуемо предполага икономическа и организационна обвързаност на работника от работодателя. Работната сила по правило се полага за другиго срещу насрещно благо (трудово възнаграждение). Оттук и действащото законодателство следва да определи границите, в които могат да се реализират тези насрещни интереси в условията на едно зависимо положение на работника спрямо работодателя. Правото на труд в различните му измерения налага както активното въздействие на държавата, но така също предполага и запазването на определена свобода за правните субекти. От икономическа гледна точка регулацията на пазара на труда е пряко свързана с въздействие върху заетостта и безработицата, като в по-общ план касае ефективното разпределяне на благата.

Съществуването на единно основно право на труд, включително под формата на конституционното му признаване, показва функционалното му предназначение за  обществото, държавата и отделния човек. В действителност то се реализира чрез упражняването на редица конкретни субективни права и задължения, уредени в действащото законодателство, колективни и индивидуални трудови договори, административни актове, организационни актове и т.н. Такива са: свободният избор на професия; правото на справедливо и достойно възнаграждение; правото на равно заплащане за еднакъв или равностоен труд; правото на безопасни и здравословни условия на труд; правото на почивка; забраните за принудителен, детски и извънреден труд; защитата срещу уволнение; специалната закрила на определени групи работници; свободата на сдружаване на работниците и работодателите; правото на стачка; подпомагането при безработица и др. Упражняването на тези права само по себе си изисква регламентирането на редица равенства и неравенства, привилегии и ограничения в действащото законодателство. Съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение е типично, но далеч не единствено проявление на тези положения. Съвременните обществени условия на свой ред поставят нови предизвикателства пред правната система и изискват прилагането на гъвкав подход във връзка с уреждането на променящите се трудови отношения.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита