Справедлив съдебен процес

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Достъпът до независим и безпристрастен съд, който разглежда справедливо и в разумен срок заведените пред него дела, е основният способ за ефективна защита на всички права и интереси, гарантирани от законодателството. Ето защо правото на справедлив съдебен процес има и своето специфично място в системата на човешките права – наличието му е гаранция за реализирането на останалите основни права и свободи. Негови проявления са презумпцията за невинност в наказателния процес, равенството на страните в гражданския процес, публичността на съдебните заседания, достъпа до правна помощ и др.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита