Свобода на убежденията

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Cogito ergo sum

Мисълта като вътрешна за човека дейност не  би могла практически да бъде ограничена. Историята доказва обаче, че проявленията в обективната действителност на формираните въз основа на мисловния процес убеждения често водят до негативни за конкретния човек последици. И ако в немалко случаи това е оправдано с оглед моралните норми, поради необходимостта от запазването на обществения ред и сигурност или заради защитата на правата на останалите членове на обществото, то в други случаи намесата в свободата на убежденията би могла да се възприеме като форма на потискане на личността или на съответната група от обществото и да придобие очертанията на диктатура. Разбира се, всяка една подобна преценка съдържа субективен елемент. Очевидно, че изпадането в която и да било от двете крайности – липсата на ограничения или пълното ограничаване на тази естествено присъща на индивида свобода, биха имали предвидими в определена степен негативни последствия за развитието на обществените отношения. Ето защо пропорционалният подход е от съществено значение за балансирането на често противоречащите помежду си интереси.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита