Право на живот

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Живото същество се дефинира посредством своето материално и/или нематериално съществуване. Що се отнася до думата „живот“, следва да се отбележи, че под това понятие съвременните правни системи визират физическия аспект на съществуването, тъй като този аспект е достъпен до нашите сетива чрез приложението на разбиранията ни за „пространство“ и „време“.  Доколкото физическото съществуване е основна ценност за разумния индивид и предопределя възможността отделният човек да бъде носител на права и задължения, то, логично, правото на живот заема първостепенно място в системата на основните права. Всъщност липсата на гаранции за реализиране на правото на живот би обезсмислила и съществуването на всички останали човешки права. Ето защо в съвременните правни системи се съдържат различни групи задължения, които пряко кореспондират с правото на живот. Тези задължения могат да се класифицират на две групи – негативни и позитивни, в зависимост от тяхното съдържание. Към негативните на първо място спада задължението за всеки един правен субект да се въздържа от преднамерено и незаконно отнемане на човешки живот. Позитивните задължения на свой ред са присъщи най-вече за държавите като субекти на правото и са свързани с необходимостта от прилагането на мерки, които са насочени към избягването на допълнителни рискове, застрашаващи живота на хората, попадащи под юрисдикцията на съответната държава.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита