Социална сигурност

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Понятието „социална сигурност“ кореспондира с естествената потребност на човека да набавя материални средства, необходими за неговото съществуване. Достъпът до вода, храна, облекло и отопление, а също наличието на дом, са пряко свързани с естественото право на достойно съществуване. Основното, исторически утвърдено, средство за осигуряване на тези жизнени условия, е трудът на човека. В някои случаи, обаче, поради обективни причини (бременност, грижа за новородено, ниска възраст, болест, старост и пр.), полагането на труд се оказва силно затруднено или дори невъзможно. Ето защо, за да бъде гарантирано достойното съществуване на човека, в съвременните правни системи се е обособил институтът на т. нар. „обществено осигуряване“. Най-общо казано, то се изразява в създаването на социални фондове, които натрупват средства чрез събирането на осигурителни вноски от страна на работещите членове на обществото. Разходването на тези средства се извършва в случаите на реализиране на някой от предвидените в законодателството осигурителни рискове – кратковременно или трайно увреждане на здравето, старост, смърт и пр.

В случай че социалната сигурност на лицето не би могла да бъде гарантирана и посредством осигурителната система, се прилага институтът на социалното подпомагане. То се изразява в предоставянето на различни по характер социални помощи и услуги на лицата, които без помощта на другиго, не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности. Това, което различава общественото осигуряване от социалното подпомагане, е, че при второто не се изисква каквото и да е било предварително участие на лицето в набирането на средствата. Социалното подпомагане е пряко свързано с положението на уязвимите обществени групи – по-подробна информация за тях може да намерите тук.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита