Лична неприкосновеност

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Като основно човешко право личната неприкосновеност на гражданите се проявява в няколко направления, които могат да бъдат разделени условно на две категории:

1) абсолютни забрани, каквито са забраната за подлагане на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание, както и забраната на робството

2) относителни повели, т.е. такива, които биха могли да бъдат дерогирани при определени условия: зачитане на правото на свобода (законно изключение от което представлява например лишаването от свобода като форма на реализиране на наказателната отговорност); забраната на принудителния труд (законни изключения от която представляват полагането на военна служба, някои повинности при извънредно положение, както и трудът, извършван във връзка с наложено наказание за извършено правонарушение); неприкосновеността на личния и семейния живот, вкл. неприкосновеността на жилището, защитата на личните данни, тайната на кореспонденцията, забраната за незаконно подслушване и наблюдение и пр. – тези аспекти на личната неприкосновеност биха могли да бъдат ограничени  в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите. При всички положения обаче ограничаването на личната неприкосновеност трябва да е предвидено в действащото законодателство, т.е. то трябва да преследва определена законосъобразна цел, като също така намесата следва да бъде пропорционална, а именно – да е в състояние да постигне преследваната законна цел, както и да не надхвърля необходимото за осъществяването й.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита