Здравеопазване

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита

Здравето е основна ценност за всяко едно човешко същество без оглед на възрастта, пола или обществено-икономическото положение. Собственото ни здраве и това на нашите близки са обект на постоянната ни загриженост, доколкото евентуално влошаване неизбежно води до неблагоприятни последици – от чисто физическата болка, през душевното страдание, до невъзможността да се участва пълноценно в обществения живот, респ. до невъзможността да се реализират в цялост гарантираните от законодателството права и свободи. От тази гледна точка здравето на човека кореспондира пряко с естествено присъщото му право на достойно съществуване. Ето защо в съвременната система на човешките права се е обособило и правото на всяко лице да постигне възможно най-добро състояние на физическо и душевно здраве.

Здравеопазването е институционализираната съвкупност от дейности, които отговарят на обществената потребност да се поддържа и да се подобрява здравето чрез профилактика, диагностика и лечение на физически и умствени увреждания. Тези дейности са разнородни по вид и по обхват. Не става въпрос единствено и само за мерки, които традиционно се възприемат за същностни елементи на здравната система, като например изграждането на достъпни лечебни центрове, които използват съвременните научни достижения и предоставят необходимите материални условия за настаняване и грижа за пациентите, обучението на необходимия брой специалисти, поддържането на подходящи условия на труд за практикуващите медици и др. Дейностите, свързани със закрила на здравето, често имат  междуотраслови измерения. Това особено ясно личи при анализа на въздействието върху общественото здраве на мерките, свързани с чистотата на околната среда, безопасните и здравословни условия на труд, качеството и безопасността на храните и т.н. Осъществяването на такава широка съвкупност от мерки неизбежно изисква влагането на немалък материален и нематериален ресурс. Ето защо централно място в тематиката заемат и въпросите, свързани с икономическата и финансовата обезпеченост (обосновка) на здравните дейности.

blue Регламентация

yellow Практика

green Публикации

red Средства за защита