Органи за закрила

.

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ombudsman 2

Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.
Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
– държавните и общинските органи и техните администрации;
– лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;
– администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които са нарушени.
Гражданите могат да се обръщат към омбудсмана по следните начини:
– Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Георг Вашингтон” № 22;
– По пощата на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Георг Вашингтон” № 22;
– По телефон на номер: 02/ 8106 955 или 02/ 9809 510;
– По факс на номер: 02/ 8106 963;
– По електронната поща на адрес: priemna@ombudsman.bg

Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до:
– работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
– осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;
– частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;
– спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
– не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.

Интернет страница: www.ombudsman.bg

.


.

.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

IA GIT

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ контролира спазването на трудовото законодателство. Агенцията упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба. Този административен орган дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта. Главната инспекция по труда уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Интернет страница: www.gli.government.bg

.


.

.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

DAZD

Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган за ръководство, координиране и контрол на държавната политика за закрила на детето на територията на Република България.
Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца в Република България и техните семейства, като административният орган работи за утвърждаването на висшите интереси на децата и за утвърждаването на обществения интерес, свързан с изграждането на качествено поколение.
Агенцията извършва следните дейности:
– разработва единна и координирана държавна политика за закрила на детето;
– разработва и контролира изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване на закрилата на детето;
– организира проверки за спазване правата на детето от страна на всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, като при констатиране на нарушения на правата на детето председателят на ДАЗД издава задължителни предписания;
– извършва наблюдение и контрол върху специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето като при констатиране на нарушения на правата на детето председателят на ДАЗД издава задължителни предписания за тяхното отстраняване;
– разработва критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за: съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда, настаняване в семейство на роднини или близки, настаняване в приемно семейство или настаняване в специализирана институция;
– участва в разработването на подзаконовите нормативни актове във връзка с приложението на Закона за закрила на детето;
– издава лицензи за предоставянето на социални услуги за деца;
– работи за създаването на информационна база данни като механизъм за управление на системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите;
– разработва и дава методически указания на отделите за закрила на детето към дирекциите “Социално подпомагане”;
– организира и провежда научноизследователска и образователна дейност в сферата на закрилата на детето;
– подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел, чиято дейност има за предмет закрилата на детето.

Интернет страница: sacp.government.bg

.


.

.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

kzp

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. КЗП притежава компетенции по 11 закона – Закон за защита на потребителите и 10 секторни стопански закона.

Законодателната уредба на правата на потребителите включва и задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции.

Основните дейности на Комисията за защита на потребителите са надзорът върху пазара за опасни стоки, контролът върху нелоялните търговски практики, отстраняването на неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори и продажбите от разстояние. КЗП съдейства за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки и услуги и др.

КЗП е също така и координатор и контактна точка по три основни информационни системи за обмен на информация в рамките на ЕС по отношение на безопасността на стоките.

Интернет страница: www.kzp.bg

.


.

.

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

AHU

Агенцията за хората с увреждания извършва следните дейности:

– създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;
– регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 на ЗИХУ;
– контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;
– води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
– участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
– разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
– разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
– изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;
– други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Интернет страница: ahu.mlsp.government.bg

.


.

.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ASP

Агенцията за социално подпомагане:

– осъществява дейност по предоставяне на социални помощи (месечни, целеви и еднократни);

– разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите „Социално подпомагане“ и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане;

– координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги и оказва методическа подкрепа при предоставянето им;

–  разрешава откриване, закриване, промяна на вида, местоположението и капацитета на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;

–  регистрира лицата по чл. 18, ал. 1 от ЗСП, извършващи социални услуги, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;

– изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика;

– участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;

– поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, и регистри на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане;

 – Агенцията е управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г., съгласно Решение № 902 на Министерския съвет от 2015 г. и изпълнява тези функции съгласно системите за управление и контрол на програмата.

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите „Социално подпомагане“. Изплащането на социални помощи се осъществява посредством териториалните поделения на Агенцията. Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. От правото на социални помощи се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна. Отпускането на социалната помощ се извършва след преценка на доходите на лицето или семейството, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата и учебната заетост, възрастта и други констатирани обстоятелства.

В дирекциите „Социално подпомагане“ съществуват отдели „Закрила на детето“. Тези административни звена осъществяват следните дейности: съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда – осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите, или на лицата, които са възложени родителски функции по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; насочване към подходящи социални услуги в общността; консултиране и информиране на детето; консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги, проучване на индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение, насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време; предприемане на мерки за закрила извън биологичното семейство: настаняване на детето в семейство на роднини и близки; настаняване на дете в приемно семейство; настаняване на дете в услуги от резидентин тип; настаняване в специализирана институция; работа с деца и семейства за предотвратяване изоставянето на деца; работа с деца и семейства по реинтеграция; извършване на подбор и оценка на кандидати за приемно семейство; извършване на социално проучване, обучение и подкрепа и издаване или прекратяване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване; оказване на финансова подкрепа по превенция на изоставянето, реинтегриция, за деца, настанени при роднини и близки, осигуряване на средства за деца, настанени в приемни семейства.

Интернет страница: www.asp.government.bg

.


.

.

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

sem

Съветът за електронни медии (СЕМ) лицензира, регистрира и осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги. Той е независим специализиран колегиален орган, който регулира медийните услуги, съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). При осъществяване на своите дейности Съветът се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата на словото, плурализма и независимостта на доставчиците на медийни услуги. Съветът съдейства за реализацията на конституционното право на гражданите на информация.
Част от функциите на СЕМ се състоят в следното:
– осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазването на Закона за радиото и телевизията;
– взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване;
– сезира компетентните органи за нарушения на нормативните актове при осъществяване на медийните услуги;
– може да издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги за спазване изискванията на чл. 33 от ЗРТ;
– приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за разпространение в нарушение на изискванията за неразпространението на предавания, неблагоприятни или създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, вкл. в нарушение на критериите, разработени съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, като определя срок за отстраняване на констатираните нарушения не по-дълъг от три дни;
– изработва специализиран мониторинг на дейността на доставчиците на медийни услуги при произвеждане на предизборна кампания, който предоставя на Централната избирателна комисия;
– разработва съвместно с Държавната агенция за закрила на детето критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Критериите се приемат, изменят и допълват от Съвета, съгласувано с Държавната агенция за закрила на детето;
– Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето сключват ежегодно в срок до 31 март споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие. Споразумението се публикува на интернет страниците на Съвета за електронни медии и на Държавната агенция за закрила на детето.

Предложения, сигнали и жалби се отправят в писмен вид или устно и могат да бъдат доставени в Съвета по следните начини:
– по пощата;
– по куриер;
– лично от подателя или чрез упълномощено от него лице;
– по факс;
– по електронната поща;
– чрез интернет страницата на Съвета;
– по телефона.
Съветът разглежда само предложения, сигнали и жалби с посочен подател и адрес за кореспонденция. Съветът може да остави без разглеждане предложения, сигнали и жалби, които са нечетливи или които съдържат нецензурирани израри и обидни квалификации, уронващи доброто име и престижа на трети лица.

Интернет страница: www.cem.bg

.


.

.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

kzld

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. Комисията е независим, колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
КЗЛД се стреми да изгражда и развива обществена среда, в която неприкосновеността на личността и личното пространство на гражданите се гарантира чрез система от мерки за превенция, отчетност и контрол срещу неправомерното обработване на лични данни.
Част от правомощията на Комисията се състоят в следното:
1. анализира и осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни;
2. води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;
3. извършва проверки на администраторите на лични данни във връзка с дейността си по т. 1;
4. изразява становища и дава разрешения в предвидените в този закон случаи;
5. издава задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни;
6. след предварително уведомяване налага временна забрана за обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на личните данни;
7. разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон;
8. участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
9. издава подзаконови нормативни актове в областта на защита на личните данни;
10. осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни;
11. участва в дейностите, осъществявани от международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
12. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;
13. организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни на администраторите на лични данни;
14. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията ѝ, в случаите, предвидени в закон.

Редът за водене на регистъра на администраторите на лични данни, за уведомяване на комисията, за даване на разрешения и изразяване на становища, за разглеждане на жалбите, както и за издаване на задължителните предписания и налагането на временни забрани за обработване на лични данни, се определя в правилника за дейността на Комисията.

Интернет страница: www.cpdp.bg

.


.

.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

DAB

Председателят на Държавната агенция за бежанците:
– предоставя, отказва, отнема и прекратява международна закрила в Република България;
– спира и прекратява производството за предоставяне на международна закрила;
– взема решения по молби за събиране на семейства;
– взема решения по други молби на чужденците, на които е открито производство за предоставяне на международна закрила или им е предоставена такава закрила в Република България;
– информира Министерския съвет за необходимостта от въвеждане на временна закрила на територията на Република България; информира за необходимостта от удължаване срока на временната закрила;
– налага глоби на чужденци, които са повредили или унищожили вещи, предоставени им за ползване от Държавната агенция за бежанците;
– утвърждава образците на документите, издавани от Държавната агенция за бежанците, с изключение на регистрационната карта;
– прави предложение до Министерския съвет за утвърждаване образците на регистрационните карти;
– управлява и разпределя средствата от бюджета, контролира целевото им разходване; съгласувано с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика определя разходните норми за подпомагане с материални и финансови средства на чужденците, търсещи или получили международна закрила.

По искане на президента на Република България председателят на Държавната агенция за бежанците дава мнение по подадена молба за убежище.

Държавната агенция за бежанците:
– организира приемането и временното настаняване на чужденците, подали молба за международна закрила, оказва съдействие за адаптирането им към българските условия в сътрудничество с Българския Червен кръст и други неправителствени организации и организира курсове по български език съвместно с Министерството на образованието и науката;
– организира проучването и изясняването на фактите и обстоятелствата във връзка с подадената молба за убежище по искане на президента на Република България;
– издава удостоверителни документи;
– във взаимодействие с централните органи на изпълнителната власт, Българския Червен кръст и други неправителствени организации организира дейностите по осигуряване на социална, медицинска и психологическа помощ на чужденците, подали молба за международна закрила или получили такава закрила; съдейства за интеграцията на чужденците, получили закрила;
– във взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, Българския Червен кръст и други неправителствени организации провежда разяснителна дейност по бежанските проблеми и организира благотворителни акции за материално подпомагане;
– разработва самостоятелно или участва в подготовката на проекти на нормативни актове и на международни договори, свързани със закрилата на чужденци, и разработва програми за интегриране на чужденците, получили закрила в българското общество;
– сътрудничи с Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците при изпълнение на неговите функции, улеснява наблюдаване прилагането на разпоредбите на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г. и предоставя информация и статистически данни;
– възлага извършването на проучвания и изследвания по бежанските проблеми, организира конференции и семинари и издава информационни материали по проблемите на бежанците;
– е компетентна институция за средствата от Европейския бежански фонд, като изготвя програми и ги съгласува с Европейската комисия, организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фонда; част от тези правомощия могат да бъдат делегирани на други държавни органи;
– периодично предоставя на Европейската комисия данни за броя на лицата, подали молба за международна закрила, и за издадените регистрационни карти.

Държавната агенция за бежанците съвместно с Министерството на външните работи, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на Червения кръст и неправителствените организации осигурява съдействие на чужденците, търсещи или получили международна закрила, пред органите на друга държава или пред международен орган за снабдяването им с документи, необходими за реализирането на техните права.

Интернет страница: www.aref.government.bg