Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 14 от 2013 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Шестдесет и втора сесия
Женева, 14 януари – 1 февруари 2013 г.
Ноември 2014
Общ коментар № 14 (2013)
Най-добрия интерес на детето –
първостепенно съображение
(неофициален превод)

CRC/C/GC/14

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание

I. Въведение ………………………………………………………………………………….5
А. Най-добрите интереси на детето:
право, принцип и процесуално правило……………………………………….5
Б. Структура……………………………………………………………………………………7
II. Цели …………………………………………………………………………………………….8
III. Естество и приложно поле на задълженията
на държавите – страни по Конвенцията………………………………..9
IV. Правен анализ и връзки с общите принципи
на Конвенцията…………………………………………………………………….12
А. Езиков анализ на член 3, параграф 1………………………………………12
Б. Най-добрия интерес на детето и връзки с други общи
принципи на Конвенцията……………………………………………………………19
V. Изпълнение : оценка и определяне
на най -добрия интерес на детето……………………………………..22
А. Оценка и определяне на най-добрите интереси………………………..22
Б. Процесуални гаранции за осъществяване на
най-добрия интерес на детето…………………………………………………..33
VI. Разпространение ………………………………………………………………….39

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X децаX Комитет на ООН по правата на дететоX Конвенция за правата на дететоX Организация на обединените нацииX права на дететоX уязвими групи