Общ коментар № 7 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 7 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Четиридесета сесия
Женева, 12 – 30 септември 2005 г.

Общ коментар № 7 (2005)
„Прилагане на правата на детето
в ранна детска възраст“
(неофициален превод)

CRC/C/GC/7/Rev.1

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Съдържание
I. ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………5
II. ЦЕЛИ НА ОБЩИЯ КОМЕНТАР…………………………………………………………6
III. ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И МАЛКИТЕ ДЕЦА………………………………………7
III. ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРАВА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ………….11
IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ И ПОМОЩ
ОТ ДЪРЖАВИТЕ – СТРАНИ ПО КОНВЕНЦИЯТА……………………………17
V. КОМПЛЕКСНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ
ЗА РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, ОСОБЕНО ЗА УЯЗВИМИ ДЕЦА……23
VI. МАЛКИ ДЕЦА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ
ОТ СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА……………………………………………………………33
VII. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
ЗА РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ…………………………………………………….38

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX децаX уязвими групи Конвенция за правата на детето