Общ коментар № 6 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 6 от 2005 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Тридесет и девета сесия
Женева, 17 май – 3 юни 2005 г.

Общ коментар № 6 (2005)
Третиране на непридружени и отделени
от семействата си деца извън държавата им
по произход
(неофициален превод)

CRC/GC/2005/6

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
I. ЦЕЛИ НА ОБЩИЯ КОМЕНТАР ……………………………………………………….5
II. СТРУКТУРА И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ОБЩИЯ КОМЕНТАР………………7
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………….8
IV. ПРИЛОЖИМИ ПРИНЦИПИ ……………………………………………………………9
а) Правни задължения на държавите – страни по Конвенцията по
отношение на всички непридружени или отделени от семействата
си деца на тяхна територия и мерки за изпълнението им………………..9
б) Недопускане на дискриминация (член 2)………………………………….. 11
в) Най-добрите интереси на детето – първостепенно съображение
при търсенето на краткосрочни и дългосрочни решения………………..12
г) Право на живот, оцеляване и развитие (член 6)………………………….13
д) Право на детето свободно да изразява своите възгледи (член 12) ……14
е) Зачитане на принципа на забрана за връщане………………………….14
ж) Поверителност………………………………………………………………………..15
V. ОТКЛИКВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ОБЩА И
СПЕЦИФИЧНА ЗАКРИЛА……………………………………………………………..17
а) Първоначална оценка и мерки…………………………………………………17
б) Назначаване на настойник или съветник и на процесуален
представител (член 18, параграф 2 и член 20, т. 1) ……………………….18
в) Уреждане на грижи и настаняване (членове 20 и 22)………………….20
г) Пълен достъп до образование (член 28, член 29, т. 1,
буква „в“ и членове 30 и 32)………………………………………………………….22
д) Право на подходящ жизнен стандарт (член 27) …………………………23
е) Право на ползване с най-високия достижим стандарт на
здравословно състояние и лечебно-рехабилитационни
заведения (членове 23, 24 и 39)……………………………………………………23
ж) Предотвратяване на трафика, и сексуалната и други форми
на експлоатация, злоупотреба и насилие (членове 34, 35 и 36)……..24
з) Предотвратяване вербуването на военна служба и закрила
от последиците от войни (членове 38 и 39)……………………………………26
и) Предотвратяване на лишаване от свобода и третиране
в такива случаи……………………………………………………………………………28
VI. ДОСТЪП ДО ПРОИЗВОДСТВОТО
ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ, ПРАВНИ ГАРАНЦИИ
И ПРАВА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УБЕЖИЩЕ……………………………………30
а) Общи……………………………………………………………………………………..30
б) Достъп до производства по предоставяне
на убежище независимо от възрастта………………………………………….30
в) Процесуални гаранции и мерки за подкрепа
(член 3, параграф 3)……………………………………………………………………31
г) Чувствителна към потребностите на детето оценка
на нуждите от закрила, при вземане под внимание
на преследването, специфично за деца……………………………………….32
д) Пълно ползване с всички международни бежански и
човешки права от децата, на които е предоставен
статут на бежанци (член 22)………………………………………………………..33
е) Деца, които следва да се ползват
от допълнителни форми на закрила…………………………………………….34
VII. СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА, ВРЪЩАНЕ И ДРУГИ
ФОРМИ НА ТРАЙНИ РЕШЕНИЯ………………………………………………..35
а) Общи…………………………………………………………………………………..35
б) Събиране на семейства…………………………………………………………35
в) Връщане в държавата по произход………………………………………..37
г) Местна интеграция……………………………………………………………….38
д) Международно осиновяване (член 21)……………………………………39
е) Преселване в трета държава ………………………………………………..40
VIII. ОБУЧЕНИЕ, ДАННИ И СТАТИСТИКА…………………………………………42
а) Обучение на персонал, работещ с непридружени и
отделени от семействата си деца……………………………………………….42
б) Данни и статистика за отделените от семействата си и
непридружените деца………………………………………………………………..42

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Организация на обединените нацииX Комитет на ООН по правата на дететоX децаX права на дететоX убежищеX статут на бежанецX бежанци Конвенция за правата на детето уязвими групи