Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

      Коментарите са изключени за Общ коментар № 5 от 2003 г. на Комитета на ООН по правата на детето

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Тридесет и четвърта сесия
Женева, 19 септември – 3 октомври 2003 г.

Общ коментар № 5 (2003)
Общи мерки за изпълнение
на Конвенцията за правата на детето
(членове 4 и 42 и член 44, параграф 6)
(неофициален превод)

CRC/GC/2003/5

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

Преводът е осъществен от Детския фонд на Организацията на Обединените Нации (УНИЦЕФ)

Съдържание
ПРЕДГОВОР……………………………………………………………………………………..5
Член 4………………………………………………………………………………………………5
I. ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….6
II. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ……………………………………………12
III. РАТИФИКАЦИЯ НА ДРУГИ КЛЮЧОВИ МЕЖДУНАРОДНИ
ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА………………….14
IV. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ………………………………………………………….15
V. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ НА ПРАВАТА………………….18
VI. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ МЕРКИ………………………………………19
А. Разработване на комплексна национална стратегия,
чиито принципи се коренят в Конвенцията…………………………………..19
Б. Съгласуване на изпълнението на правата на децата………………..22
В. Децентрализация, федерализация и делегиране……………………..23
Г. Приватизация………………………………………………………………………….24
Д. Наблюдение на изпълнението – необходимостта от
предварителна и текуща оценка на въздействието върху децата….25
Е. Събиране и анализ на данни и разработване на показатели…….26
Ж. Придаване на видимост на децата в бюджетите………………………27
З. Обучение и изграждане на капацитет………………………………………28
И. Сътрудничество с гражданското общество……………………………….29
Й. Международно сътрудничество……………………………………………….30
К. Независими институции по правата на човека………………………….32
Член 42: Запознаване на възрастните и децата с Конвенцията………….32
Член 44, параграф 6: Предоставяне на широк достъп
до докладите по Конвенцията………………………………………………………….34
Приложение I………………………………………………………………………………….38
РАТИФИКАЦИЯ НА ДРУГИ КЛЮЧОВИ МЕЖДУНАРОДНИ
ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Свалете пълния текст от тук: pdf-icon

X Комитет на ООН по правата на дететоX уязвими групиX децаX права на дететоX Организация на обединените нации

X Конвенция за правата на детето