Решение № 16 от 19 септември 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/95 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 16 от 19 септември 1995 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/95 г.

Решение № 16
от 19 септември 1995 г. по к.д. № 19/95 г.
относно искане за установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио
(Обн., ДВ, бр.86 от 26 септември 1995 г.)

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Делото е образувано на 14 юли 1995 г. по искане на главния прокурор на Република България. Иска се установяване на противоконституционност на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио (ДВ, бр.3 от 1991 г.; изм., ДВ, бр.10 от 1993 г.).

Поддържа се, че са нарушени чл.40, ал.1; чл.79, ал.2 и чл.8 от Конституцията.

С определение на Конституционният съд от 18 юли 1995 г. искането на главния прокурор е допуснато за разглеждане по същество. Обстоятелството, че се атакува решение на парламента, прието преди влизане на новата Конституция, не може да бъде пречка за допустимостта на искането съгласно с основния закон (в това отношение Конституционният съд изоставя предишната си практика).

На 22.ХII.1990 г. ВНС гласува решение за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио, след което обаче законопроект за БНТ и БНР не е внесен. „Временното “ уреждане на материята продължава и до днес.

Правомощието на НС да избира генералните директори на БНТ и БНР не може да означава, че нормативните актове, уреждащи статута на двете медии, могат да нарушават Конституцията и по-специално чл. 40, ал.1, според който средствата за масова информация са свободни и не подлежат на цензура. Това правомощие не може също така да превръща НС и неговите комисии в органи на управление.

От тази гледна точка са неконституционосъобразни вторите изречения на абзац 2 и абзац 7, според които НС чрез постоянната комисия по радио, телевизия и БТА наблюдава двете национални медии и събира пожелания и препоръки за дейността им.

В абзац 9, б. „в“, „г“, „д“ и „е“ от решението на ВНС е предвидено Комисията по радиото, телевизията и БТА на НС: да одобрява структурата и правилника за дейността на БНТ и БНР; да утвърждава колективните им органи на ръководство; да се запознава и дава мнение за програмните им схеми; периодично да изслушва генералните им директори. Второто изречение на абзац 15, от друга страна, дава правомощие на същата парламентарна комисия да утвърждава разпределението на бюджетите на двата института.

Конституционният съд счита въпросните текстове за противоконституционни по следните съображения:

Разпоредбата на чл.40, ал.1 от Конституцията забранява на държавните органи да се намесват в дейността на средствата за масова информация, поради което БНТ и БНР следва в рамките на законите да приемат такива структури и правилници за дейността им, каквито намерят за добре. Наред с това „одобряването“ на структури и вътрешни правилници за дейността на различни ведомства е управленска (административна) дейност, поради което с оглед на чл.8 от Конституцията, не може да се извършва от помощни органи на законодателната власт, каквито се постоянните комисии.

Чрез програмите на националните телевизия и радио се упражняват основни права, гарантирани на гражданите по чл.39 от Конституцията – всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, чрез изображение и по друг начин, както и правото да може да търси, получава и разпространява информация – чл.41, ал.1 от Конституцията. БНТ и БНР са общонационални, свободни от цензура и автономни институти. Тяхната свобода е гарантирана с чл.40, ал.1 от Конституцията. Даването на „мнение“ за програмната схема на националните телевизия и радио от парламента или неговите комисии създава възможност за влияние върху програмата им от политическата сила, която има парламентарно мнозинство. Това е недопустимо от гледна точка на чл.39, чл.40 и чл.41 на основния закон.

На основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията и с оглед на изложените мотиви Конституционният съд

Р Е Ш И:

1.Обявява за противоконституционни следните разпоредби от решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио (ДВ, бр.3 от1991 г., изм., ДВ, бр.10 от 1993 г.):

– абзац 2 само относно второто изречение на разпоредбата;

– абзац 7 само относно второто изречение на разпоредбата;

– абзац 9,б. „в“, „г“, „д“, и „е“;

– абзац 13 само относно второто изречение на разпоредбата;

– абзац 15 само относно второто изречение на разпоредбата.

2.Отхвърля искането на главния прокурор за обявяване на противоконституционността на решението на Великото народно събрание за приемане на Основни положения на временен статут на Българската национална телевизия и Българското национално радио в останалата му част.

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Конституционен съдX разделение на властитеX свобода на словотоX свободи на изразяване