Решение № 1 от 8 март 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/93 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 8 март 1994 г. на Конституционния съд по к. д. № 22/93 г.

Решение № 1
от 8 март 1994 г. по к. д. № 22/93 г.
относно искане за решаване на спор за законността на избора на
народния представител Георги Милчев Георгиев
(Обн., ДВ, бр.25 от 25 март 1994 г.)

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.

Образувано е на 21 декември 1993 г. по искане на 51 народни представители от 36- от о Народно събрание. С искането се оспорва законността на избора на народния представител Георги Милчев Георгиев по съображения за нарушаване разпоредбите на чл. 45, ал. 1, т. 2 и чл. 96, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК). Искането е във връзка с оспорване законността на същия избор от коалиция Предизборен съюз на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, НЛП „Ст. Стамболов“, СМС, ФБМС и „Ера-3“. Приложени са като писмени доказателства: бюлетината на СДС за избиране на народни представители в 15. избирателен район – Плевен, бюлетината на СДС за избиране на общински съветници в избирателен район – община Плевен, писма № 101-00-12 от 14 декември 1993 г. и № 101-00-14 от 16 декември 1993 г. на Общинския съвет на БСП – Плевен до председателя на Висшия съвет на БСП.

Изборите за народни представители са акт, който има не само политически, но и юридически характер. Основните принципи на избирателното право са установени в чл. 10 от Конституцията. Това са общо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване. Съгласно чл. 66 от Конституцията законността на изборите може да се оспори пред Конституционния съд по реда, определен от закона. Това е Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, приет от Великото народно събрание на 20 август 1991 г. и влязъл в сила от деня на обнародването му (ДВ, бр. 69/1991 г.; изм. и доп., бр. 70, 76 и 98/1991 г.). Този закон регламентира организацията на избирателния процес, който има своя вътрешна логика и последователност.

В случая Георги Милчев Георгиев е оттеглил лично с писмена молба даденото преди това съгласие за регистриране. В съответствие с личното заявление на кандидата за оттегляне на кандидатурата му Районната избирателна комисия го е заличила от листата на СДС за кандидатите за народни представители в 15. избирателен район – Плевен.

Неоснователно е възражението, че извършеното оттегляне е правно ирелевантно и не е могло да породи правни последици. Няма законова пречка да се оттегли кандидатурата на вече регистриран кандидат. Действително политическите партии и коалиции са субекти на правото да издигат кандидати, вкл. да правят промени в своите предложения или да предлагат за регистриране нови кандидати в хипотезите на чл. 43, ал. 2 и чл. 46, ал. 3 ЗИНПОСК. При всички случаи обаче абсолютно условие за действителността на регистрирането и за участието на кандидата в изборите като избираем е неговото съгласие за това. То е необходимо не само в подготвителната фаза на изборите – при регистрирането на кандидатите и по време на предизборната кампания, но и в решаващата фаза на тяхното произвеждане – акта на гласуването. Това е така, защото съгласно чл. 10 и чл. 65, ал. 1 от Конституцията възможността на българските граждани да бъдат избирани за народни представители е едно от основните и с най-голяма обществена значимост политическо право. Това право е конституционно уредено. То не съдържа задължение да се упражни, дори ако носителят му вече е регистриран от определена партия или коалиция като неин кандидат в предстоящи избори.

Гласуването е решаващият и най-важният момент в избирателния процес. Актът на гласуване е пряко изявление на волята на избирателите за конституиране на политическо представителство, за предоставяне на мандат на определени лица. Изборите за народни представители в 15. избирателен район – Плевен са проведени с бюлетина на СДС, която не е съдържала името на Георги Милчев Георгиев поради изрично изявена от него воля в този смисъл. Това означава, че той не е участвувал в изборите като избираем и по отношение на него избирателите не са изразили волеизявление да ги представлява в Народното събрание.

Неоснователно е възражението, че без правно значение е невписването на неговото име в бюлетината, тъй като се е гласувало за цвят на дадена партия или коалиция. Наистина световната практика за произвеждане на избори познава избирателни системи, при които се премахва всякакво предпочитание на лица до степен, че се гласува с бюлетина, на която не фигурират имена, а изображения, лозунги, цвят и др. Изборите на 13 октомври 1991 г. са проведени в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 1 ЗИНПОСК по пропорционалния принцип с твърди изборни листи. Депутатските мандати са разпределени между партиите и коалициите пропорционално, съобразно количеството получени действителни гласове за всяка от тях чрез използване методиката на Д’ Ондт. Твърдата изборна листа, възприета от чл. 5, ал. 1 ЗИНПОСК, предоставя правото на партиите и коалициите както да посочат кандидатите за народни представители, така и да определят тяхната поредност в кандидатската листа. Това, че законът не допуска възможността избирателите да изменят реда на кандидатите в листата не предпоставя, че подадена бюлетина с определен цвят може да се преценява и по отношение на лице, което не е вписано в нея като кандидат за народен представител. Възможността една изборна листа да съдържа неограничен брой кандидати, даже повече от общия брой на мандатите в съответния район или за цялата страна също не означава, че може да се обявява за избрано лице, което не е било вписано в бюлетината като кандидат.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И :

Обявява за незаконен избора на Георги Милчев Георгиев за народен представител в 15. избирателен район – Плевен, с листата на СДС на мястото на Марин Димитров Тодоров и прекратява пълномощията му на народен представител.

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

X Конституционен съдX народен представителX народни представителиX политически права