Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

      Коментарите са изключени за Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година

ктуализирана стратегия по заетостта на Република България

2013 – 2020 година

Министерство на труда и социалната политика

Свалете пълния текст от тук: word-icon

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ 5
I. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА И ЗАЕТОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2012 г. 6
1.1.Макроикономическо развитие 6
1.2. Демографски тенденции 9
1.3. Икономическа активност, заетост и безработица 11
1.4. Трудови възнаграждения и производителност на труда 14
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 – 2020 г. 15
2.1. Основни предизвикателства (проблеми) на пазара на труда за периода 2013 – 2020г. 15
2.2.Цели и приоритети на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020г. 16
ІІІ. ЗАДАЧИ ПО ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 20
3.1 Повишаване качеството на работната сила според изискванията на работните места и за повишаване на производителността на труда. 20
3.1.1. Подобряване на достъпа до образование и обучение, намаляване на отпадането от училище и интегриране на пазара на труда на рано напусналите системата на образованието. 20
3.1.2. Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението 21
3.1.3. Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда и изискванията на работните места 22
3.1.4. Развитие на формите и насърчаване на участието в учене през целия живот 24
3.2. Повишаване на предлагането на работна сила. 26
3.2.1. Подкрепа за активното поведение на пазара на труда и развитие на услугите по заетостта 26
3.2.2. Активиране на безработните от уязвимите групи (безработни младежи до 29 години, безработни лица над 50 години, безработни лица от ромски произход, хора с увреждания) и обезкуражени и неактивни лица за интеграция на пазара на труда 26
3.2.3. Създаване на условия за съчетаване на семейния и професионалния живот. 30
3.2.4. Провеждане на политика по доходите, помощите и обезщетенията за стимулиране на заетостта и активното поведение на пазара на труда 31
3.2.5. Насърчаване на трудовата мобилност и управление на трудовата миграция 33
3.3. Подкрепа за повишаване търсенето на работна сила 35
3.3.1. Насърчаване на заетостта и осигуряване на качествена работна сила, особено за приоритетните за развитието на икономиката отрасли и за намаляване на регионалните различия в заетостта и пазара на труда 35
3.3.2. Повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда (flexicurity) 37
3.3.3. Подкрепа за предприемачеството, подобряване на бизнес средата и условията за стартиране на малък и среден бизнес 38
3.3.4. Насърчаване на заетостта на „зелени работни места“. 40
3.3.5. Насърчаване на заетостта на „бели работни места“ включително в областта на социалните услуги за социално включване и превенция на социалното изключване. 41
3.3.6. Разпространение на иновативни форми на организация на труда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с оглед подобряване качеството и производителността на труда и насърчаване на инвестициите в човешкия капитал 42
3.3.7. Развитие на индустриалните отношения и социалното партньорство 43
3.3.8. Развитие на институциите на пазара на труда и усъвършенстване на трудовото законодателство. 44
ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 – 2020г. 47
4.1. Институционално и финансово осигуряване на изпълнението на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020г. 47
4.2. Мониторинг и оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020г. 50
Приложение 1 55
Приложение 2 70
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА Р БЪЛГАРИЯ 2008 – 2015 г. ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2012г. 55

Свалете пълния текст от тук: word-icon