Решение № 2 от 13 декември 1991 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/1991 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 2 от 13 декември 1991 г. на Конституционния съд по к.д. № 24/1991 г.

Решение № 2 от 13 декември 1991 г. по к.д. № 24/91 г.  за тълкуване на чл. 97 от Конституцията (Обн., ДВ, бр. 106 от 20 декември 1991 г.) 

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

Делото е образувано по искане на група от 50 народни представители, подадено на 9 декември т. г. С него народните представители молят за тълкуване на чл. 97 от Конституцията, като според застъпваното от тях разбиране на текста пълномощията на действащия президент се прекратяват, ако той се кандидатира за участие в предстоящи президентски избори. В подкрепа на това разбиране се изтъква съображението, че ако президентът продължи да упражнява пълномощията си по време на избирателната кампания, останалите кандидати ще бъдат спрямо него в неравностойно положение с оглед на широките възможности на президента за достъп до радиото, телевизията и пресата, а също и за влияние върху държавните институции. В искането народните представители се позовават на чл. 49 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК) и на § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.

Конституционният съд не споделя съображението на народните представители, че ако предложеното от тях тълкуване на чл. 97 от Конституцията не бъде възприето, ще се стигне до неоправдано предимство за президента по време на избирателната кампания. Равенството на кандидатите в тази кампания се осигурява чрез други средства, но не и с прекратяване на пълномощията на президента. Така чл. 11 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката предвижда, че в предизборната кампания се спазва принципът за равенство на кандидатите в информационните програми на националните средства за масово осведомяване. Но освен от юридически норми равенството се гарантира до голяма степен от нравствени правила и от изискванията на политическия такт.

Поради тези съображения и на основание чл. 149, ал. 1, точка 1 от Конституцията Конституционният съд

Р Е Ш И:

Пълномощията на президента не се прекратяват на основание чл. 97 от Конституцията, когато той се кандидатира за участие в президентски избори.

Свалете пълния текст на решението от тук: word-icon

X дискриминацияX избориX Конституционен съдX обществено положениеX пасивно избирателно правоX политически праваX президентX равенство