Решение от 21.06.2018 г. на ЕСПЧ по дело Гьошев и други срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 21.06.2018 г. на ЕСПЧ по дело Гьошев и други срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело ГЬОШЕВ И ДРУГИ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 46257/11 и 4 други – вж. списъка в приложение) РЕШЕНИЕ от 21 юни 2018 г. Свалете текста на решението от тук:  Това решение е окончателно. Може да бъде предмет на редакционни промени. По делото Гьошев и други срещу България, Европейският съд по правата на човека… Прочетете повече »

Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

      Коментарите са изключени за Решение от 19.07.2018 г. на ЕСПЧ по дело Събев срещу България

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПЕТО ОТДЕЛЕНИЕ Дело СЪБЕВ срещу БЪЛГАРИЯ (Жалба № 43503/08 г.) РЕШЕНИЕ от 19 юли 2018 г. Свалете текста на решението от тук:  Това решение ще стане окончателно при условията на чл. 44 § 2 от Конвенцията. Може да бъде предмет на редакционни промени. По делото Александър Събев срещу България, Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), заседаващ… Прочетете повече »

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 25/96 г.

Решение № 5 от 18 февруари 1997 г. по к.д. № 25/96 г. относно искане за:  а) установяване на противоконституционността на чл.34, т.4 от Закона за административното производство и на чл.9, ал.3 от Указ № 9 за работата на ръководния и изпълнителския състав в железопътния транспорт;  б) установяване на несъответствие на тези текстове с чл.6, т.1 от Европейската конвенция за… Прочетете повече »

Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 29/96 г.

Решение № 4 от 11 февруари 1997 г. по к.д. № 29/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.60, ал.1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и на чл.66, ал.3 от Закона за местните избори (Обн., ДВ, бр. 22 от 14 март 1997 г.) Свалете текста на решението от тук:  Състав: Асен Манов… Прочетете повече »

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 31/96 г.

Решение № 3 от 6 февруари 1997 г. по к.д. № 31/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 23, т.1, буква „а“ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 1997 г.) Свалете текста на решението от тук: … Прочетете повече »

Решение № 1 от 16 януари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 27/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 1 от 16 януари 1997 г. на Конституционния съд по к.д. № 27/96 г.

Решение № 1 от 16 януари 1997 г. по к.д. № 27/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на § 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на производство по несъстоятелност (Обн., ДВ, бр.9 от 31… Прочетете повече »

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 19/96 г.

Решение № 21 от 14 ноември 1996 г. по к.д. № 19/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл.3, ал.1; чл.4, т.1, 6 и 7; чл.8, ал.2; чл.9; чл.15, т.2 и 3; чл.19, ал.1 in fine, относно думите „съгласно одобрените й програмни документи“; чл.22; чл.25, ал.2; чл.26; чл.28; чл.32, ал.1; чл.65, ал.3; чл.67, ал.2 и 3; чл.72; чл.73;… Прочетете повече »

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 21/96 г.

Решение № 20 от 7 ноември 1996 г. по к.д. № 21/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: § 2 в частта му, с която се изменя и прередактира чл.7, ал.1 ЗСПЗЗ относно думата „обезщетяване“; § 5, т.1, 3 и 6,… Прочетете повече »

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 18/96 г.

Решение № 17 от 3 октомври 1996 г. по к.д. № 18/96 г.  относно искане за установяване на противоконституционност на параграф 3, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г., с който се изменя чл.3, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г. (Обн., ДВ, бр.88 от… Прочетете повече »

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

      Коментарите са изключени за Решение № 15 от 26 септември 1996 г. на Конституционния съд по к.д. № 14/96 г.

Решение № 15 от 26 септември 1996 г. по к.д. № 14/96 г. относно искане за установяване на противоконституционност на чл. 33, ал. 2 и чл. 34 от Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (Обн., ДВ, бр. 95 от 7 ноември 1996 г.) Свалете пълния текст на решението от тук:  Делото е образувано на 18 юли… Прочетете повече »